Μικροεπεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων χρήση 2019-2020

Χρηματοδότηση : Ιδίοι πόροι Ανάδοχος : «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΟΥΝΗ» με ποσό προσφοράς 177.476,46€ πλέον Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 50,56 % υπογραφεί σύμβαση στις 16/01/2020 με διάρκεια σύμβασης 24 μήνες. Αντικείμενο έργου…