Μικροεπεκτάσεις Δικτύου Αποχέτευσης Όμβριων Χρήση 2019-2020

Χρηματοδότηση : Ιδίοι πόροι Ανάδοχος : «Ικτίνος Ανώνυμη Εταιρία Κατασκευής Ιδιωτικών Και Λοιπών Τεχνικών Έργων» με ποσό προσφοράς 168.066,64€ πλέον Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 45,11 % υπογράφει σύμβαση στις 08/04/2020…