Μικροεπεκτάσεις Και Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης Χρήση 2019-2020

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ιδίοι πόροι ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «Χρυσάνθη Αθανασίου Νυδριώτη» με ποσό προσφοράς 210.121,63€ πλέον Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 49,52 % υπογραφεί σύμβαση στις 04/03/2020 με διάρκεια σύμβασης 24 μήνες. Αντικείμενου…