Σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης

A. Υποβάλετε στο αρμόδιο γραφείο (Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, Σπάρτης 46, ισόγειο) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο οικοδομικής Άδειας.
  • Κατόψεις ορόφων του κτηρίου και διάγραμμα κάλυψης που να φαίνεται το σημείο εξόδου της αποχέτευσης.
    Αντίγραφο του πίνακα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά διαμέρισμα υπογεγραμμένα από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή (για ακίνητα με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτη).
  • Αντίγραφο λογαριασμού ή λογαριασμών νερού από όλα τα υδρόμετρα του κτηρίου.
  • Αντίγραφο λογαριασμού ή λογαριασμών ΔΕΗ.
  • Ειδικό έντυπο με τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών (Το προμηθεύεστε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ).
  • Έντυπη αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (Την προμηθεύεστε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με τα στοιχεία του αιτούντα (Την προμηθεύεστε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ).

Β. Ακολουθεί επισκόπηση στην οικοδομή από αρμόδιο τεχνικό της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για επιμέτρηση της επιφάνειας για τον καθορισμό της δαπάνης σύνδεσης και προσδιορισμό του σημείου εξόδου.

Γ. Ενημερώνεστε για το ύψος της δαπάνης και προσέρχεστε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. όπου υπογράφετε τη σχετική συμφωνία επιμερισμού δαπάνης αποχέτευσης και καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής (10% του αθροίσματος δαπάνης διακλάδωσης και τέλους σύνδεσης, πλέον ΦΠΑ).

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θα πρέπει:
Να έχετε ολοκληρώσει το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων έως την οικοδομική γραμμή.
Να έχετε μεριμνήσει για τον τρόπο αποχέτευσης των βρόχινων νερών τα οποία δεν αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων.