Ποιότητα ακαθάρτων

Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και παροχέτευσης λυμάτων καθορίζονται στις ακόλουθες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχουν εκδοθεί για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καλαμάτας:

1. Α.Π. 30152 / 18.2.1994/ΥΠΕΧΩΔΕ
2. Κ.Υ.Α. Α.Π. οικ. 84054/31.5.2002/ΕΥΠΕ ΥΠΕΧΩΔΕ
3. ΚΥΑ οικ. 129241/15.9.2004 ΕΥΠΕ ΥΠΕΧΩΔΕ

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα όρια των παραμέτρων ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων όπως αυτά προσδιορίζονται τόσο στους περιβαλλοντικούς όρους όσο και στην Οδηγία 91/271.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Δείτε όλες τις εργαστηριακές αναλύσεις για τα ακάθαρτα νερά