Κόστος σύνδεσης – Τρόποι εξόφλησης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

To κόστος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης προκύπτει σαν άθροισμα της δαπάνης διακλάδωσης, του τέλους σύνδεσης και του ΦΠΑ και εξαρτάται από το πλάτος του δρόμου και την επιφάνεια του κτηρίου που «μετράει» στο συντελεστή δόμησης.

Παράδειγμα

Έστω ότι πρόκειται για κτήριο δύο ορόφων  α) Ισόγειο 150,0μ² και β) 1ος όροφος 120,0μ².  Δηλαδή σύνολο δόμησης 270,0μ².  Το κτήριο βρίσκεται σε δρόμο πλάτους 8,00 μ.μ.

ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ:

(Πλάτος δρόμου -1): 2 = (8μ.-1μ.):2=3,5 μ. 3,5 μ.Χ 115,67€/μ. = 404,84 Ευρώ
Αξία φρεατίου προσαρμογής = 115,67 Ευρώ
Δαπάνη διακλάδωσης: 520,51 Ευρώ

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ:

(Τα πρώτα μέχρι 100μ²Χ1,57 €/μ². Τα επόμενα μέχρι 200μ²Χ5,93€/μ². Τα πλέον των 200μ²Χ6,36€/μ²).
100μ² Χ 1,57€/μ² = 157,00 € 100μ² Χ 5,93/μ² = 593,00 € 70μ² Χ 6,36€/μ² = 445,20 €
Τέλος σύνδεσης: 1.195,20 Ευρώ
Δαπάνη Διακλάδωσης + Τέλος Σύνδεσης = Σύνολο Δαπάνης
520,51 + 1.195,20 = 1.715,71 Ευρώ

ΦΠΑ: 24%

Σύνολο δαπάνης Χ ΦΠΑ 24%
1.715,71 € Χ 24% = 411,77 Ευρώ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1.715,71 € + 411,77 € = 2.127,48 Ευρώ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Προκαταβολή το 10% πλέον (ΦΠΑ) και το υπόλοιπο 90% (πλέον ΦΠΑ) σε μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις ο αριθμός των δόσεων θα είναι μέχρι 24και κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50ε και η πρώτη δόση να αρχίζει 1 μήνα από την πληρωμή της προκαταβολής. Εάν το υπόλοιπο ποσό πληρωθεί εφάπαξ να γίνει έκπτωση 20%. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην πληρωμή των δόσεων χρεώνεται επιβάρυνση 0,50% (ανά μήνα).

1ος τρόπος εξόφλησης με δόσεις

Η πρώτη δόση καταβάλλεται το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την πληρωμή της προκαταβολής. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων επιβάλλεται προσαύξηση 0,50% στο ποσό της οφειλόμενης δόσης ανά μήνα.

2ος τρόπος εξόφλησης εφάπαξ

Η εφάπαξ καταβολή γίνεται το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την πληρωμή της προκαταβολής.