Δραστηριότητες

Συνιστάται στο Δήμο Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας ενιαία επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης με το όνομα “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας και με το διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Νομική μορφή−διατάξεις
Η Δημοτική Επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματο δότησής της από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 “περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως”. Όσον αφορά τα υπόλοιπα εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010 και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1, παρ. 1 Ν.
1069/1980). Η διάρκειά της ορίζεται αόριστη.

Έδρα
Έδρα της επιχείρησης είναι η πόλη Καλαμάτα.

Περιοχή αρμοδιότητας
Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας, όπως αυτός συστήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, αποτελούμενος από τους καταργηθέντες Δήμους (σημερινές Δημοτικές Ενότητες) Άριος, Αρφαρών, Θουρίας και Καλαμάτας.

Σκοπός
Η σύσταση της επιχείρησης δικαιολογείται γιατί:
α)με την σύσταση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/1980 που έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία, αντιμετωπίζεται ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια όλο το κύκλωμα ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης Καλαμάτας με την εκτέλεση και λειτουργία των συναφών έργων ύδρευσης και αποχέτευσης και β)εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από δανειοδότηση και από ίδιους πόρους που προβλέπονται υπέρ της επιχείρησης από το Ν. 1069/1980.

Άρδευση
Πέραν των θεμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης η επιχείρηση έχει αρμοδιότητα και στα θέματα της άρδευσης του Δήμου Καλαμάτας (πλην αυτής του αστικού πρασίνου), όπως: α)την κατασκευή, συντήρηση και επέκταση των αρδευτικών δικτύων και του εξοπλισμού τους, β)την ανόρυξη και τον εξοπλισμό αρδευτικών γεωτρήσεων γ)τη συντήρηση των αρδευτικών γεωτρήσεων (νέων και παλαιών), δ)την αυτοματοποίηση του συστήματος άρδευσης, ε)την τήρηση αποθήκης μηχανημάτων, υλικών, εργαλείων κλπ για τους παραπάνω σκοπούς κ.λπ., στ)την κατασκευή και συντήρηση αρδευτικών δεξαμε νών και λιμνοδεξαμενών, ζ)την άσκηση εποπτείας επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Έργα−υπηρεσίες
Τρόπος εκμετάλλευσης των έργων και υπηρεσιών: Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1069/1980, Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010 και τους κανονισμούς που θα ψηφισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.

Περιουσία
Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν: α) τα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν με βάση τις μελέτες που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων, β) οι υπάρχουσες σχετικές υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης (δίκτυα, δεξαμενές, λοιπές εγκαταστάσεις) των πρώην Δήμων Άριος, Αρφαρών, Θουρίας και Καλαμάτας, οι οποίοι συνενώθηκαν και αποτελούν το Δήμο Καλαμάτας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, γ) οι υποδομές ύδρευσης του Συνδέσμου Ύδρευσης «ΔΡΟΣΙΑ», οι οποίες μεταβιβάζονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ως ακολούθως α)τα κινητά αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση «άμα τη σύσταση της επιχείρησης» και β) τα ακίνητα από την άποψη του ενοχικού δικαίου (π.χ. χρήση, κάρπωση) αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση «άμα τη σύσταση της επιχείρησης», από την άποψη του εμπραγμάτου δικαίου με τη μεταγραφή της έκθεσης απογραφής, που προβλέπεται από το άρθρο 9§3 Ν.1069/1980 (Γνωμ. ΝΣΚ 67/1986).

Πόροι
Πόροι της επιχείρησης είναι όλα όσα προσδιορίζονται και καθορίζονται από τον Ν. 1069/1980 (άρθρα 10−16, 25−28) και από τον Ν. 3274/2004 (άρθρο 33), όπως επίσης και από οιαδήποτε άλλη διάταξη, που θα ισχύσει. Πόροι−έσοδα της επιχείρησης από την αρμοδιότητα της άρδευσης αποτελούν: α) τα τέλη σύνδεσης και χρήσης άρδευσης, β) η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων και γ) οτιδήποτε άλλο προβλέπεται και ισχύει με νόμο.

Διοίκηση
Η επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται: από έξι (6) αιρετούς εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας, από έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στην Επιχείρηση, από έναν (1) εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας και από τρεις (3) δημότες ή κατοίκους του Δήμου, που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με τα αντικείμενα της Επιχείρησης. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες.

Προσωπικό
Στην επιχείρηση ανήκει όλο το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (άρθρο 7 Ν.1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27§9 Ν.3013/2001, και άρθρο 109§ 2 και 4 Ν.3852/2010)